guy walk into the girls shower clothes rod get a girlfriend achievement unlocked achievements quotes and sayings single girl problems bloggers choice chat with a girls gotta spa incentives for teachers how to get girls to love you to death movie cars free chat rooms no registration videos infantiles cristianos how to get a girlfriend in minecraft pe ipad skins cheap
Печат
Създадена на Вторник, 13 Април 2010 Последно обновена на Сряда, 21 Септември 2016 Написана от Administrator

 

kmet

 

   Добре дошли в сайта на Район „Приморски”!


   Разположен на 5110  хектара  заедно с прилежащите 12 селищни образувания той е най – големият  по територия район в страната. Неговите 105 340 жители, по данни от преброяването от 2011 г., му отреждат първото място по численост в Община Варна.
    Район „Приморски” носи характеристиката на образователен и здравен център с разположените тук 5 висши учебни заведения, 20 училища, 22 детски заведения, 4 читалища, 7 болници и поликлиники. Обликът му се допълва от популярните  у нас и по света курорти „Златни пясъци”, „Свети свети Константин и Елена”, „Чайка”. На картата на „Приморски” можете да откриете такива емблематични обекти като Аладжа манастир, Резиденция „Евксиноград”, Природен парк „Златни пясъци”, Ботаническата градина, Летния театър, Двореца на културата и спорта, Делфинариума, ...
     Чрез сайта на Район „Приморски” Вие можете:
•    Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
•    Да получите информация  за предлаганите административни услуги; срока и цената на извършване им;
•    Да се осведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
•    Да изтеглите актуалните бланки на заявленията, които се ползват в районната администрация;
•    Да отправите Вашите сигнали, жалби и предложения;
     Желанието  и усилията на администрацията са насочени последователно към повишаване удовлетвореността на гражданите от предлаганите услуги и превръщането на Район  „Приморски”  в предпочитано място за живеене и бизнес.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община Варна

 

 


 

 

На 22 септември отбелязваме Денят на Независимостта. 

Честването на този ден е възобновено през 1998 г.

На 22 септември 1908 г. Фердинанд  I  подписва Манифест към българския народ, с който прогласява съединената на  6 септември 1885 г. България за независимо Българско царство.Този акт превръща страната ни в равноправен член в търговски и военни съюзи. Дипломатическите ни мисии са повишени в ранг. Така България отново става част от семейството на независимите европейски държави.

Днес суверенна България в международен план е изправена пред предизвикателствата на драматични събития. 

Днес  независима България  със самочувствие си партнира с държавите от европейското семейство, и не само.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 


 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,

 

15 – ти септември е един от повтарящите се дни в живота на поколения българи. 15 – ти септември – ден празничен и неповторим. 

Помним нашия 15 – ти септември като първолаци. После – този, когато децата ни за първи път тръгнаха на училище. Следва изпращането с „На добър час!“ на внуците…. 

И така, година след година – сменят се учениците, но винаги има учител, който да ги посрещне, приласкае и окуражи. Учител, който не само разкрива тайните на човешкото познание, но и предава уроци за живота.

 

ЧЕСТИТА И УСПЕШНА ДА Е УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОДИНА!

Година, в която вярвам, българското образование опирайки се на вековечната си традиция, ще доразвие и обогати постигнатото от предците ни с модерни методи на преподаване и  творческо прилагане на нови стандарти.

 

ДА БЪДЕ БЛАГОСЛОВЕН ПОРИВЪТ   ЗА ЗНАНИЯ !

НЕКА ВСЯКА ГОДИНА ПРЕВРЪЩАМЕ  15 – ТИ СЕПТЕМВРИ В ПРАЗНИК НА ОБРАЗОВАНИЕТО!

 

 


 

 

131 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България

 

На 6 септември , преди 131 години, през 1885 г., Източнорумелийското правителство е свалено. В Пловдив е провъзгласено съединението на Източна Румелия с Княжество България. Образувано е временно правителство, което поема управлението до пристигането на българския княз Александър Първи Батенберг. Този акт е предизвикан от Решението на Берлинския конгрес от 1878 г., довело да разпокъсването на страната ни въпреки постигнатото по време на Освободителната война и последвалото подписване на Санстефанския договор.

И въпреки, че политическата обстановка на Балканите вещае война срещу България едновременно от Османската империя и Сърбия, предците ни на дело доказват веруюто: „С ъ е д и н е н и е т о    п р а в и    с и л а т а!“. Така след подписаната Българо-Турската спогодба през 1886 г.  е осъществен общонародния идеал за национално обединение.  

 

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Варна съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ  е изработен подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на улици и поземлени имоти за обекти-публична собственост, на со „Телевизионна кула” гр. Варна.
Плана за улична регулация е изложен в стая № 32 на втория етаж на район „Приморски”, бул.”Генерал Колев” № 92, всеки работен ден от 08.30-12,00 ч. и от 13.30-16.30 ч. 
        На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез район „Приморски”.
Жалбите се подават в  деловодството на р-н „Приморски”, в два екземпляра, окомплектовани с документ за собственост и скица на имота. 
           
Обнародвано в ДВ бр. 66 от 23.08.2016 г.

 


 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Възможност за участие на физически лица-собственици на жилища, в проект за битова газификация


Министерството на енергетиката стартира изпълнение на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България" (ОЕ51КЕЕ СА5). Допустими бенефициенти са физически лица - собственици на жилища, които ще получат до 20% от допустимите разходи за инвестицията, но не повече от 1000 евро за инсталации с котли с висок Коефициент на полезно действие / КПД / и 1200 евро за инсталации, използващи кондензни котли. Проектът насърчава най-ефективните технологии и подпомага преминаването от въглерод-интензивните източници на енергия към природен газ като по този начин се намалява консумацията на енергия и вредните въглеродни емисии в битовия сектор в България.
Участието в проекта е сведено на принципа „На  едно гише" като всеки собственик, желаещ да се включи, може да посети офис на газоразпределителното дружество / ГРД / за съответния район, където ще получи нужните образци и съдействие за попълването им. Съответното газоразпределително дружество има ангажимент да провери и потвърди допустимостта на кандидата, след което ще поеме изпълнението на проекта.
Пълна информация за проекта, образци, както и всички необходими документи, могат да бъдат намерени на електронната страница на проекта: www.desireegas.bg.
Безвъзмездната помощ възлиза на 10 милиона евро и се осигурява от Международен фонд „Козлодуй", управляван от Европейска банка за възстановяване и развитие.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На сайта на Район „Приморски“, в Директория „Обявления“ и Поддиректория Дирекция „Устройство на територията“ / УТ / са поместени адресните карти на:

Селищни образувания / СО / :

„Сотира“;

„Ален мак“;

„Перчемлията“;

„Добрева чешма“;

„Виница – Север“;

„Траката“, „Горна Трака“, „Долна Трака“, „Ваялар“;

жилищна група, западно от болничен к-с на ВМИ - Варна

 

Вилна зона.

Курортните комплекси:

„Чайка“;

„Св. св. Константин и Елена“;

 

Кварталите:

„Изгрев“;

„Бриз“, „Бриз – Юг“, „21 – ви подрайон“;

„Св. Никола“;

Бул. „„Княз Борис I“.

 


 

Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради



Първият саниран блок във Варна по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради беше открит в края на 2015 г.
Повече от 2000 са кооперациите във Варна, които могат да кандидатстват за безвъзмездно обновяване.
На територията на Район „Приморски“ 9 блока вече имат сключени договори с Община Варна, Областна управа и Българската банка за развитие за финансиране на обследващите, проектни и строителни дейности по санирането. Други 4 жилищни кооперации са в напреднала фаза по окончателното оформяне на документите.
От началото на тази година Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Постановление на Министерски съвет № 23 от 4 февруари, обнародвано в Държавен вестник бр. 11 от 9 февруари е разширена и дава нови възможности за кандидатстване.
Основните документи, включително и с новите моменти в тях , могат да бъдат намерени на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството / МРРБ /и Район „Приморски”.
Припомняме, че в Район „Приморски” са създадени звена в помощ при кандидатстване:

Пламен Боев - заместник кмет – ет. 3, стая 38, тел. 052 359 – 103. Приемен ден: Понеделник от 9 до 12 часа.

За консултации по технически въпроси: инж. Ирина Станева – ет.2, ст. 23, тел. 052 359 – 143. арх. Борис Ефтимов – ет. 2, ст. 32, тел. 052 359 – 126. Приемни дни: понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа.

За консултации относно регистрацията на сдруженията на собствениците: Андриана Иванова – ет.3, ст. 47, тел. 052 359 – 128. Приемни дни: Понеделник и четвъртък: от 9 до 12 часа.

За информация относно проекти и протоколи, постъпили в Община Варна телефон: 052 820 – 795 – Десислава Цветанова и Ирена Митева.

На телефон 052 359 – 128 можете да се записвате и за ежеседмични консултации, всеки петък от 14.00 часа в Заседателната зала на ет. 3. в административната сграда.


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с подобряване на комуникацията граждани – администрация, Ви уведомяваме, че Вашите предложения, въпроси и сигнали вече можете да изпращате на нови електронни адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на електронните адреси  на специализираните дирекции в Район „Приморски”:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Дирекция „Административно и информационно обслужване” / АИО /;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Дирекция „Устройство на територията”/УТ/;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Дирекция „Социално икономически дейности” / СИД /;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Дирекция „Финансово счетоводни и стопански дейности” / ФССД /;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Дирекция „Обществен ред и контрол” / ОРК /;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Дирекция „Административно и техническо обслужване – Виница” / АТО – Виница /;

 


 

2015 Начало - Район "Приморски" Община Варна. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates